Šola lahko dodeli učencu status perspektivnega športnika, status vrhunskega športnika, status perspektivnega mladega umetnika in status vrhunskega mladega umetnika. Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca na predpisanem obrazcu in ga do 15. septembra tekočega šolskega leta vložijo v tajništvu šole ali pri svetovalni delavki. Status se učencu dodeli praviloma v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju. Šola dodeli učencu status za tekoče šolsko leto.

O dodelitvi statusa učencu odloči ravnateljica s sklepom. Pred odločitvijo si ravnateljica pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti, ki se uredijo s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

 

Status perspektivnega športnika/ce – predlog

Status vrhunskega športnika/ce – predlog

Status perspektivnega mladega umetnika/ce – predlog

Status vrhunskega mladega umetnika/ce – predlog

Pravila OŠ Bakovci o prilagajanju šolskih obveznosti